Semalt maslahaty - Freelancerleriň göz öňünde tutmaly 11 synag meýdançasy

Blogçylar üçin, sahypasynyň ulanyjylara amatly bolmagy gaty möhümdir. Dost däl saýtlar gelýänleri ruhdan düşürýär we gelýänleri ýitirmek pul ýitirýär. Web sahypalarynyň ulanyjy üçin amatlydygyna göz ýetirmek üçin köp kompaniýalar web sahypalaryny gözden geçirmek üçin ştatdan daşary synagçylary işe alýarlar we bu kompaniýalar ýeterlik derejede töleýärler. Ine, web sahypasyny gözden geçirmek üçin erkin işleýänleri işe alýan käbir saýtlaryň sanawy.

Ulanyjy synagy

Bu kompaniýa 20 minutlyk iş üçin takmynan 10-15 dollar hödürleýär. Synagçylardan biri bolmak üçin e-poçta salgyňyzy iberip bilersiňiz. Wezipeleri kabul etmezden ozal size synag synagy berler. Bu iş ABŞ we halkara ýaşaýjylary üçin açykdyr. Olaryň ýeke-täk töleg tertibi “PayPal”.

Bellige al

Bu sahypa, smartfon, planşet we iş stoly kompýuterleriň arasynda islän synag usulyňyzy saýlamaga mümkinçilik berýär. Hasaba alynmak üçin e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy tabşyrmaly bolarsyňyz. Doly hasaba alnanyňyzda, haýsydyr bir tabşyryk bar bolsa habarnamalary alarsyňyz. Dürli töleg usullary bilen dürli görnüşli tabşyryklary hödürleýärler. PayPal arkaly töleýärler. Global ýaşaýjylar hem ýüz tutup bilerler.

StartUplift

Bu platformada kompaniýalar gatnaşyjylara meseleler tabşyrýarlar. Käbir beýleki kompaniýalar web sahypalary barada sorag berýärler. Her tamamlanan tabşyryk size 5 dollar gazanar. “PayPal” -yň üsti bilen hepdede bir gezek töleýärler.

Synag wagty

Bu sahypa gözlegleri hödürleýär we her iş üçin 50 funt töleýär. Şeýle-de bolsa, gözlegler Skype arkaly amala aşyrylýar we olaryň her biri 30-90 minut töweregi wagt alýar. “PayPal” -yň üsti bilen tabşyrylan tabşyrykdan soň 10 günüň içinde aýlyk alarsyňyz. Bu iş ABŞ we halkara ýaşaýjylary üçin açykdyr. Şeýle-de bolsa, gatnaşmazdan ozal kompýuteriňizde “Skype” gurulmalydyr.

TryMyUI

Bu topara goşulmazdan ozal hasaba alynmaly we kär synagyndan geçmeli. Synagdan geçmek, prosese düşünýändigiňizi we talaplaryňyzyň bardygyny görkezýär. Esasy wezipäňiz web sahypalaryny barlamak. Olaryň her biri 20 minut töweregi wagt alar we siz olaryň hersi üçin 10 dollar gazanarsyňyz. Tölegler PayPal arkaly her iki hepdede amala aşyrylýar.

Ulanyjy

Gatnaşýanlar dürli web sahypalarynda pikirlerini hödürlänleri üçin 10 dollar gazanarlar. Bu ýerde baha beriş tabşyrygyny hem alarsyňyz. Hünär alansoň, e-poçta arkaly tabşyryklary alarsyňyz. Gatnaşýanlar aýlyklaryny her hepdäniň ahyrynda PayPal arkaly alýarlar.

Ulanyjy

Bu ýerde bir web sahypasyny synap görmeli we bu barada pikir alyşmaly bolarsyňyz. Web sahypalaryndan başga-da düşünjeleri we amaly programmalary synap bilersiňiz. Diňe hasaba alynmaly we ýüz tutmaly, ýumuş alarsyň. Töleg her bir iş üçin 10 dollar we PayPal arkaly tölenýär.

Ulanyjy Zoom

Bu kompaniýa, iş stoly we ykjam platformalar üçin web sahypasynyň ulanylyş synagyna gatnaşmagyňyzy talap edýär. Işiň nähili çylşyrymly we kyndygyna baglylykda takmynan 5-10 dollar gazanarsyňyz. Şeýle-de bolsa, näçe kyn bolsa-da, her tabşyryk iň köp 20 minut alar. Gatnaşanlara her işden 10-14 iş gününiň dowamynda PayPal arkaly tölenýär.

Dogry

Bu kompaniýa, kompaniýalar üçin saýtlary barlamak üçin adamlary işe alýar. Aýlyk işiň çylşyrymlylygyna baglydyr. Mysal üçin, 5 minutlyk synag üçin takmynan 5 dollar alarsyňyz, göni synaglar has uzyn we çylşyrymly, 30 minutlyk iş üçin size 25 dollar tölenip bilner. Tölegler bu ýerde PayPal arkaly hem amala aşyrylýar. Synagdan soň 5 iş gününiň dowamynda tölegiňizi alarsyňyz.

Näme

Bu ýerde bir web sahypasyny synap görmeli we bu barada pikir alyşmaly bolarsyňyz. Emma e-poçta arkaly tabşyryklary kabul edip başlamazdan ozal synagdan geçmeli. Bu platforma beýlekilerden birneme ýokary töleýär. 20 minutlyk synag üçin takmynan 12,50 dollar gazanarsyňyz. Beýlekiler ýaly töleg her aýyň 25-sinde PayPal arkaly amala aşyrylýar. Bu iş halkara ýaşaýjylary üçin açykdyr.

uTest

Bu sahypa dürli programma üpjünçiligi we enjamlar üçin synagçylary işe alýar. Gerekli tehnologiýa başarnyklaryňyzyň bardygyny subut etmek üçin synag synagyndan geçmeli. Synagyňyzy geçireniňizden soň, e-poçta arkaly tabşyryklary alarsyňyz. Bu halkara ýaşaýjylary üçin hem açykdyr.

send email